Baanreglement

Baanreglement Tennisclub Goutum

Afhangsysteem 

1. Ieder lid van TC Goutum dat wil gaan tennissen, dient in het bezit te zijn van een geldige ledenpas voorzien van een recente pasfoto.
2. Voor het reserveren en bespelen van banen is er geen verschil tussen senior- en juniorleden.
3. Het bespelen van de banen is alleen toegestaan indien de baan op correcte wijze is gereserveerd. Dit houdt in:
Iedere speler zijn/haar pas dient in te hangen op de juiste baan;
De klok op de aanvangstijd moet worden ingesteld.
4. Het reserveren van een baan is alleen mogelijk door het afhangen met minimaal twee ledenpassen.
5. Het reserveren van een baan is alleen mogelijk door personen die op het tennispark aanwezig zijn en blijven.
6. De baan kan voor maximaal 45 minuten gereserveerd worden. De standaard speeltijd is derhalve 45 minuten.
7. De volgorde bij het reserveren is:
• Niet bespeelde banen;
• Niet reglementair bespeelde banen;
• Banen waarvan de 45 minuten speeltijd reeds (het langste) verstreken is;
• Banen waarvan de 45 minuten speeltijd als eerste verstreken zal zijn.
8. Het is niet toegestaan de aanvangstijd aan te passen, als de speeltijd reeds is ingegaan.
9. Het is niet toegestaan direct na het verlaten van een baan, doordat men door anderen is afgehangen, een andere baan te reserveren voor een aansluitende periode. De minimale wachttijd bedraagt dan 30 minuten.
10. Indien alle banen bezet zijn en de wachttijd is opgelopen tot meer dan 30 minuten en het aantal wachtenden daartoe aanleiding geeft, is dubbelspel voor nieuwe reserveringen verplicht.
11. Men kan blijven doorspelen totdat men door anderen wordt afgehangen.

Etiquette op en rond de banen

12. Bezoekers (spelers en toeschouwers) dienen zich op de baan correct te gedragen. Dit houdt onder andere in dat hij/zij zich niet te buiten gaat aan:
• Vloeken, schelden, tieren, godslastering, verwensingen en het gebruik van onbehoorlijke taal;
• Het maken van obscene gebaren, bewegingen en dergelijke;
• Het uit woede en/of teleurstelling gooien met racket of andere uitrustingsstukken;
• Het uit woede en/of teleurstelling wegtrappen, gooien of wegslaan van een bal;
• Onsportief gedrag;
• Het niet aanvaarden van autoriteit van bestuursleden;
• Het niet respecteren van rechten van andere bezoekers.
13. Het is niet toegestaan om fysiek en/of psychisch geweld tegen andere bezoekers te gebruiken.
14. Het is niet toegestaan om andere bezoekers van het tennispark te beledigen.
15. Een tennisspeler dient te allen tijde gekleed te zijn in schone en gangbare tenniskleding.
16. Een tennisspeler dient te allen tijde de banen te betreden met tennisschoenen die:
• Schoon zijn;
• Het speelvlak van de baan niet aantasten;
• Geen sporen of strepen op de baan veroorzaken.
17. Het is niet toegestaan op de banen:
• Te roken;
• Alcohol te nuttigen;
• Glaswerk mee te nemen;
• Kauwgom te gebruiken.
18. Indien het gedrag ten gevolge van het overmatig gebruik van alcohol of het gebruik van drugs daartoe aanleiding geeft, kan een bezoeker van het park verwijderd worden.
19. Het is niet toegestaan om over banen te lopen die door anderen bespeeld worden.
20. De gereserveerde baan dient betreden te worden via het pad aan de oostzijde van de banen, via het dichtstbijzijnde toegangshek.
Dit houdt onder andere in dat eventuele ballen die op een andere baan terecht komen, slechts gedurende dode-spelmomenten terug gevraagd/gehaald mogen worden, zonder daarbij de spelers op de andere baan te hinderen.

Openstelling van de banen

21. Het tennispark is het gehele jaar geopend:
• Winterperiode (1-11 t/m 31-3): van 09.00 uur tot 22.00 uur;
• Zomerperiode (1-4 t/m 31-10): van 08.30 uur tot 22.30 uur.
22. Het is niet toegestaan de banen te bespelen, dan wel de verlichting te laten branden buiten de hiervoor genoemde tijden.
23. Het toegangshek wordt geopend door de parkwachten.
24. Het is niet toegestaan de banen te betreden indien het toegangshek gesloten is.
25. Het is niet toegestaan de banen te betreden indien het bord “BANEN GESLOTEN” aan het toegangshek hangt.
26. Het is niet toegestaan de banen te betreden indien de banen besneeuwd zijn.
27. Het is niet toegestaan de banen te betreden tijdens opdooi.
28. Het is niet toegestaan de banen te betreden wanneer er onderhoud uitgevoerd wordt aan de banen, netten of hekken.

Introducés

1. Onder introducés worden verstaan:
• Personen die kennis willen maken met de tennissport en/of de TC Goutum;
• Familieleden, vrienden, kennissen, collegae van leden van de TC Goutum die incidenteel willen spelen op het tennispark van TC Goutum.
2. Het reserveren en bespelen van banen van TC Goutum door introducés is alleen toegestaan mits:
• Zij samen met minimaal één lid van TC Goutum de baan reserveren en bespelen,
• Vooraf aangeven dat hij/zij een introductie meeneemt.
3. Het aangeven van introducees kan bij de penningmeester, Herbert van der Horn 06 22602820. Kosten € 3,50 per persoon per pasje. Je krijgt automatisch een factuur hiervoor via de mail toegezonden. De penningmeester / parkbeheerder overlegt vooraf de speelmogelijkheden met de leden en hun introducée.
4. Per baan kunnen leden van TC Goutum maximaal twee introducés tegelijkertijd introduceren.
5. Een persoon kan maximaal 5 keer per kalenderjaar worden geïntroduceerd. 
6. Ieder lid dat iemand introduceert is te allen tijde verantwoordelijk voor de gedragingen op en rond de baan van de introducé.
7. Ieder lid, dat op de banen met een of meer niet-leden, die niet in het bezit zijn van een geldig introductiepasje, speelt, is bij een eerste constatering een boete verschuldigd van € 25,– per niet-lid zijnde medespeler. Bij iedere volgende overtreding wordt deze boete steeds met € 25,– verhoogd. Daarnaast kan bij herhaald handelen in strijd met dit reglement of bij het niet betalen van een door het bestuur opgelegde boete het betreffende lid door het bestuur aan de ledenvergadering worden voorgedragen voor royement als lid.

Slotbepalingen

1. Het is een ieders verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op overtredingen van dit reglement.
2. Aanwijzingen van bestuursleden van de TC Goutum dienen opgevolgd te worden.
3. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur van TC Goutum.
4. Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 31 januari 2000 en sindsdien gewijzigd op 18 januari 2010.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 12319773

Address

Buorren 35
9084 BB Goutum