Baanreglement

Baanreglement Tennisclub Goutum

Afhangsysteem 

1. Ieder lid van TC Goutum dat wil gaan tennissen, dient in het bezit te zijn van een geldige ledenpas voorzien van een recente pasfoto.
2. Voor het reserveren en bespelen van banen is er geen verschil tussen senior- en juniorleden.
3. Het bespelen van de banen is alleen toegestaan indien de baan op correcte wijze is gereserveerd. Dit houdt in:
Iedere speler dient een baan te reserveren via de ClubApp of de website van TC Goutum. Ook is het mogelijk een baan af te hangen in het clubgebouw via het digitale afhangbord. 
4. Het reserveren van een baan is alleen mogelijk door het afhangen met minimaal twee leden.
5. Het reserveren van een baan is alleen mogelijk door personen die op het tennispark aanwezig zijn en blijven.
6. De baan kan voor maximaal 45 minuten gereserveerd worden. De standaard speeltijd is derhalve 45 minuten.
7. Het is niet toegestaan de aanvangstijd aan te passen, als de speeltijd reeds is ingegaan.
8. Het is niet toegestaan om twee reserveringen direct achter elkaar in te plannen. De minimale wachttijd bedraagt dan 45 minuten.
9. Men kan blijven doorspelen totdat men door anderen wordt afgehangen.

Etiquette op en rond de banen

10. Bezoekers (spelers en toeschouwers) dienen zich op de baan correct te gedragen. Dit houdt onder andere in dat hij/zij zich niet te buiten gaat aan:
• Vloeken, schelden, tieren, godslastering, verwensingen en het gebruik van onbehoorlijke taal;
• Het maken van obscene gebaren, bewegingen en dergelijke;
• Het uit woede en/of teleurstelling gooien met racket of andere uitrustingsstukken;
• Het uit woede en/of teleurstelling wegtrappen, gooien of wegslaan van een bal;
• Onsportief gedrag;
• Het niet aanvaarden van autoriteit van bestuursleden;
• Het niet respecteren van rechten van andere bezoekers.
11. Het is niet toegestaan om fysiek en/of psychisch geweld tegen andere bezoekers te gebruiken.
12. Het is niet toegestaan om andere bezoekers van het tennispark te beledigen.
13. Een tennisspeler dient te allen tijde gekleed te zijn in schone en gangbare tenniskleding.
14. Een tennisspeler dient te allen tijde de banen te betreden met tennisschoenen die:
• Schoon zijn;
• Het speelvlak van de baan niet aantasten;
• Geen sporen of strepen op de baan veroorzaken.
15. Het is niet toegestaan op de banen:
• Te roken;
• Alcohol te nuttigen;
• Glaswerk mee te nemen;
• Kauwgom te gebruiken.
16. Indien het gedrag ten gevolge van het overmatig gebruik van alcohol of het gebruik van drugs daartoe aanleiding geeft, kan een bezoeker van het park verwijderd worden.
17. Het is niet toegestaan om over banen te lopen die door anderen bespeeld worden.
18. De gereserveerde baan dient betreden te worden via het pad aan de oostzijde van de banen, via het dichtstbijzijnde toegangshek.
Dit houdt onder andere in dat eventuele ballen die op een andere baan terecht komen, slechts gedurende dode-spelmomenten terug gevraagd/gehaald mogen worden, zonder daarbij de spelers op de andere baan te hinderen.

Openstelling van de banen

19. Het tennispark is het gehele jaar geopend van 08:00-22:30 uur.
20. Het is niet toegestaan de banen te bespelen, dan wel de verlichting te laten branden buiten de hiervoor genoemde tijden.
21. Het toegangshek wordt geopend door de parkwachten.
22. Het is niet toegestaan de banen te betreden indien het toegangshek gesloten is.
23. Het is niet toegestaan de banen te betreden indien het bord “BANEN GESLOTEN” aan het toegangshek hangt.
24. Het is niet toegestaan de banen te betreden indien de banen besneeuwd zijn.
25. Het is niet toegestaan de banen te betreden tijdens opdooi.
26. Het is niet toegestaan de banen te betreden wanneer er onderhoud uitgevoerd wordt aan de banen, netten of hekken.

Introducés

1. Onder introducés worden verstaan:
• Personen die kennis willen maken met de tennissport en/of de TC Goutum;
• Familieleden, vrienden, kennissen, collegae van leden van de TC Goutum die incidenteel willen spelen op het tennispark van TC Goutum.
2. Het reserveren en bespelen van banen van TC Goutum door introducés is alleen toegestaan mits:
• Zij samen met minimaal één lid van TC Goutum de baan reserveren en bespelen,
• Vooraf bij de reservering via de ClupApp of de website aangeven dat hij/zij een introductie meeneemt.
3. Het introducee tarief betreft€ 3,50 per persoon per keer. De penningmeester, Herbert van der Horn 06 22602820, zal hiervoor een factuur sturen naar het lid dat de baan heeft afgehangen.
4. Per baan kunnen leden van TC Goutum maximaal twee introducés tegelijkertijd introduceren.
5. Een persoon kan maximaal 5 keer per kalenderjaar worden geïntroduceerd. 
6. Ieder lid dat iemand introduceert is te allen tijde verantwoordelijk voor de gedragingen op en rond de baan van de introducé.
7. Ieder lid, dat op de banen met een of meer niet-leden speelt, die niet als introducee is/zijn afgehangen, is bij een eerste constatering een boete verschuldigd van € 25,– per niet-lid zijnde medespeler. Bij iedere volgende overtreding wordt deze boete steeds met € 25,– verhoogd. Daarnaast kan bij herhaald handelen in strijd met dit reglement of bij het niet betalen van een door het bestuur opgelegde boete het betreffende lid door het bestuur aan de ledenvergadering worden voorgedragen voor royement als lid.

Slotbepalingen

1. Het is een ieders verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op overtredingen van dit reglement.
2. Aanwijzingen van bestuursleden van de TC Goutum dienen opgevolgd te worden.
3. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur van TC Goutum.
4. Dit baanreglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 31 januari 2000 en sindsdien gewijzigd op 18 januari 2010.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bestuur +31 6 12319773 / Trainingszaken +31 6 34447037

Adres

Buorren 35
9084 BB Goutum

KVK-nummer

40000114